top of page

Warunki i regulamin szkolenia

 1. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną, tak aby szkolenie było prowadzone jak najbardziej efektywnie. Obowiązują ustalenia indywidualne.

 2. Każdy uczestnik spotkania obligatoryjnie powinien posiadać kask rowerowy typu mtb, enduro lub full-face. Zalecane są również nakolanniki, nałokietniki oraz rękawiczki.

 3. Szkolenia głównie prowadzone są w Krakowskim Lesie Wolskim, istnieje możliwość umówienia treningu w dowolnym bikeparku w Polsce - kwestia indywidualna.

 4. Instruktor ma prawo skrócić, a w skrajnym przypadku odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. 

 5. Organizator dochowa należytej staranności przy planowaniu Szkolenia, w szczególności wyborze odpowiednich elementów, tras rowerowych a przede wszystkim ich trudności.

 6. Uczestnikami Szkolenia mogą być osoby niepełnoletnie za wyłączną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie.

 7. Warunkiem przystąpienia do zajęć, jest podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rowerowych oraz akceptacji regulaminu.

 8. Za szkody spowodowane przez uczestnika szkolenia odpowiada uczestnik lub przedstawiciele ustawowi uczestnika.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd Uczestników na miejsce Szkolenia.

 10. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie treningu.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

 12. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu. Dokonując zapisu uczestnicy oświadczają, że są objęci wyżej wskazanym ubezpieczeniem.

 13. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. Instruktor lub koordynator jest uprawniony do wykluczenia uczestnika z zajęć jeśli stwierdzi, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 14. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

  1. Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, obrót materiałami, na których w czasie obowiązywania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, utrwalono jego wizerunek, ich zwielokrotnienie wszelkimi dozwolonymi metodami i technikami oraz publikowanie wraz z wizerunkiem innych osób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach marketingowych na stronach internetowych.

  2. Opiekun prawny oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.​

bottom of page